พระพุทธพจน์ทำนาย

คณะธรรมทูต ผู้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระศรีมหาโพธิ์ ที่ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้คัดลอกพระพุทธพจน์ทำนายจากศิลาจารึก เขตมหาวิหารในสวนมฤคทายวัน แปลได้ดังนี้

(หมายเหตุจากผู้เรียบเรียง : ปี พ.ศ.ในพุทธทำนายต่อไปนี้ จะต้องบวกด้วย 48 เสียก่อน จึงจะเท่ากับปี พ.ศ. ตามแบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ปี พ.ศ.แบบของไทยที่ใช้อยู่นี้ เร็วเกินจริง อ่านรายละเอียดเรื่องนี้ที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้)

สาธุ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระเมตตากรุณาแก่สัตว์โลก ซึ่งเกิดมาล้วนแต่ลำบากยิ่งนัก  ในคราวที่พระองค์ใกล้ถึงพระชนมายุย่างเข้าพระปรินิพานตามกาลเวลา จึงตรัสแก่ พระอานนท์ผู้ศิษย์อันสนิท พากเพียรพยาบาลว่า

ดูกรอานนท์ สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาล้วนแต่ลำบาก ทุกชาติ ทุกศาสนา ตามธรรมชาติที่หมุนเวียนของโลก โลกหมุนไปใกล้ความแตกทำลาย จนถึงสมัยที่อาตมานิพพานไปแล้วได้ ๕,๐๐๐ ปี

เมื่อโลกไปใกล้กึ่งจำนวนที่อาตมาทำนายไว้ (๒,๕๐๐ ปี) มนุษย์และสัตว์ จะได้รับภัยพิบัติสารพัดทิศเสียครึ่งหนึ่ง ในระยะ ๓๐ ปี สิ่งที่ศาสนิกชนไม่เคยพบเห็น ยักษ์หินถูกสาปให้หลับ ก็กลับตื่นขึ้นมาอาละวาดยิ่งหนัก

เมื่อใกล้กึ่งศาสนาของอาตมา ก็ทวีภัยใหญ่ขึ้นทุกทิพาราตรี และ มนุษย์นอกศาสนา ก็จะมารบราฆ่าฟันกัน ถึงเลือดนองแผ่นดินและแผ่นน้ำ แม้ในอากาศก็มีอำนาจภัยจากฟ้าทุกทิศานุทิศ ไฟจะลุกลามเผาผลาญมนุษย์ไม่ขาดระยะ ต่างฝ่ายต่างทำลายกันย่อยยับเหมือนยักษ์กระหายเลือด แผ่นดินแผ่นน้ำจะเดือดเป็นไฟ และ ตายกันไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกรา ต่างฝ่ายต่างหมดกำลัง ด้วยกันตามวิสัยของยักษ์ร้ายนอกศาสนา ซึ่งกำเนิดมาจากสัตว์ป่าอำมหิต

ส่วนศาสนิกชนผู้ขวนขวายในทางบุญตามเดิมวัจนะของอาตมา ก็จะสามารถระงับร้อนไม่รุนแรง บ้านใดที่เคารพสักการะ พระศรีมหาโพธิ์และกาสาวพัสตร์ จะได้รับวิบัติเบาบางลง แต่จะหนีธรรมชาติไม่พ้น

เริ่มแต่ศาสนาอาตมา ล่วงมาได้ ๒,๔๘๕ ปี เป็นต้นไป ไฟจะลุกมาทางทิศตะวันออก ไหม้วัดวาอาราม สมณชีพราหมณ์จะอดอยากยากเข็ญ คนบ้านจะเข้าป่า สัตว์ป่าจะเข้ากรุง เมืองหลวงจะร้อนเป็นไฟ ลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงผลาญ เหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำ มหาสมุทรจะชอกช้ำ สงครามจะทั่วทิศ ศึกจะติดเมือง ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวจะขาดแคลน ทั่วแคว้นจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง ปราดเปรื่องจะสิ้นสูญ

ราชตระกูลอำมาตย์ราษฎรทุกคน จะพากันถืออำนาจไม่เป็นธรรม ไม่เคารพหลักธรรม โดยปรวนแปรนิยมเชื่อถือถ้อยคำของคนโกง คนกล่าวคำเท็จ คนประจบสอพลอย่อมได้รับการเชื่อถือในท่ามกลางสังคมสันนิบาต ผู้ดีมีศีลธรรมประพฤติชอบไม่มีเสียง (อธรรมพูดจ้อ แต่ธรรมเป็นใบ้) จะเกิดการจลาจลวุ่นวาย ลูกจะพลัดแม่ แม่จะพลัดจากลูก  โคกจะเป็นน้ำ ผีโขมดป่าจะเข้าเมือง พระเสื้อเมืองทรงเมืองจะเข้าไพร เทวดาจะเรียกแมลงบี้ เหล็กโกฏิหนึ่งผีเสื้อเหล็กแสนหนึ่งมาปล่อยไข่เป็นไฟผลาญ

เมื่อศาสนาของอาตมา ล่วงมาได้ ๒๕๐๗ (ปีมะโรง) คนเปลี่ยนสภาพเดินเป็นคลาน

ล่วงได้ ๒๕๐๘ (ปีมะเส็ง) ตลิ่งจะพัง แผ่นดินถิ่นอธรรมจะถล่มเป็นทะเล

ล่วงได้ ๒๕๑๒ (ปีระกา) เมืองมนุษย์ จะมืด ๗ วัน ๗ คืน โลกดิ่งสู่ความหายนะ บุคคลเจริญด้วยเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนข่มเหงอิจฉาพยาบาทและไม่ประทุษร้ายซึ่งกันและกัน ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม และ ยึดถือคาถาของอาตมาจะพ้นภัยพิบัติ ให้เจริญภาวนาดังนี้

หิตะชิราทัน มันกะโลอังคะ ศิลากะละสา สาสะสะติ โหตะถิ โหคะหะคะเน

ให้ท่องบ่นภาวนาเป็นนิจ ให้จดอักษรใส่กระดาษหรือผ้าขาวปิดไว้หน้าบ้าน หัวนอน หรือ พันศีรษะไว้ สารพัดภัยพินาศ สันติประสิทธิ์

ดูกรอานนท์ อาตมาสงสารสัตว์โลกเป็นล้นพ้น ที่มีอายุขัยอยู่ได้ใกล้ยุคกึ่งยุค

เมื่อศาสนาของอาตมา ล่วงมาได้ ๒๕๑๒ (ปีจอ) พระจันทร์จะเริ่มเปล่งแสงฉายโลก

ครั้นล่วงได้ ๒๕๑๕ (ปีชวด) นับพ้นระยะปี ๓๐ ปี พวกอธรรม คือ พวกที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลในสัตย์ไร้ซึ่งศีลธรรมนั้น จะหมดสิ้นไป เพราะ พวกมิจฉาทิฐิจะดับสูญไปจากโลก อธรรมแพ้ในที่สุด ครุฑจะบินกลับถิ่นสถาพร คนที่จรจะกลับเข้ากรุงบำรุงธรรม ธรรมจะชนะ พระจะอยู่บ้านเมืองต่อไป การงานของมนุษย์จะสำเร็จด้วยอริยศาสตร์ ซึ่งไม่ต้องเบียดเบียนแรงผู้ใด ทุกคนจะสมบูรณ์ด้วยศีลธรรมและชีวิตผาสุก

มหากษัตริย์ธรรมิกราช ผู้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง จะเกิดภายในความอุปภัมถ์ของพระมหาเถระโพธิสัตว์ ทั้งสององค์นั้นจะจัดการบำรุงศาสนาของอาตมา ในระยะนี้เป็น “ยุคศิวิไล” พระมหาเถระโพธิสัตว์ จะเกิดในสมัยของอาตมาล่วงมาแล้ว ๒๔๕๔ ปี

เมื่อล่วงได้ ๒๔๖๗ ถึง ๒๔๘๖ พระมหากษัตริย์ธรรมิกราช จะมาเกิด ทั้งสองพระองค์นั้นสถิตอยู่ ณ เบื้องทิศตะวันออกของมัชฌิมประเทศ

ระหว่างปีจอปีกุน เมื่อศักราช ๒๕๑๓ กับ ๒๕๑๔ ผู้มีบุญทั้งสองพระองค์นั้น จะเสด็จเข้าบำรุงศาสนาให้เที่ยงแท้ สมณชีพราหมณ์จะเสด็จมา ๘๔,๐๐๐ รูป

ดูกรอานนท์ อาตมาสงสารสัตว์ เวลานั้นพลโลกยังเหลือน้อยเต็มที คำทำนายของอาตมานี้ ยังให้สัตว์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ผู้ใดรู้แล้วเชื่อหรือไม่เชื่อ ไม่บอกเล่าให้ผู้ใดรู้กันต่อ ๆ ไปนับว่าเป็นกรรมแห่งสัตว์ต่างสิ้นสุดกันตามกาลเวลา

ผู้ใดปรารถนาจะได้เห็นหรือทันมีบุญ ให้รักษาศีลห้า ประการหนึ่งยำเกรงบิดา มารดา รู้จักบุญคุณท่านผู้มีคุณ หนึ่งให้เจริญภาวนาในพรหมไตรสภาพหนึ่ง คาถาว่าดังนี้

พุทธิทุกขัง อนิจจัง อนัตตา นโมสัพพราชา ขัตติโย อิติปารมิตา ติสา อิติ

สัพพัญญุมาคตา อิติ โพธิ มนุปปัตโต อิติปิโส จ เต นโม

————————————————————–

หมายเหตุ : ปี พ.ศ. ที่ระบุตามพุทธทำนายข้างต้นนี้ ต้องเอาไปบวกเพิ่มด้วย 48 จึงจะตรงกับ ปี พ.ศ. ที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้ หมายความว่า ปี พ.ศ. ที่เราใช้ปัจจุบันนี้ เร็วเกินกว่า ในคำทำนายไป 48 ปี เช่น ถ้าปีในคำทำนาย คือ ปีมะโรง พ.ศ. 2507 จะตรงกับปีในแบบปัจจุบัน คือ ปีมะโรง พ.ศ. 2555 (2507 + 48 = 2555)

ปี พ.ศ. ที่ไทยเราใช้อยู่นั้น กับ ปี พ.ศ. ของบางประเทศนั้นไม่ตรงกัน ทั้งที่ต่างก็นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน มีผู้รู้กล่าวว่า พ.ศ. แบบที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ มีความคลาดเคลื่อนเร็วเกินกว่าความเป็นจริง มีข้อมูลที่สนับสนุนว่า อาจมีความคลาดเคลื่อนในการนับปีพุทธศักราช เชิญผู้ที่สนใจลองค้นหาดูจากอินเทอร์เน็ต

ความคลาดเคลื่อนนี้ อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการนับพุทธศักราชที่ใช้กันในปัจจุบันนั้น ประเทศศรีลังกา เป็นผู้จัดทำขึ้นในช่วงประมาณ 1,000 ปีหลังพุทธกาล โดยนำข้อมูลเทียบกับ ระยะเวลาการครองราชย์ของกษัตริย์ลังกาแต่ละพระองค์ แต่ช่วงหนึ่ง ลังกาถูกพวกทมิฬจากอินเดีย ยกทัพบุกยึดเป็นเมืองขึ้น และ เกิดสงครามกลางเมือง ผลของสงครามอาจทำให้การบันทึกข้อมูลการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ลังกาในช่วงนั้นคลาดเคลื่อนไป

บางความเห็นก็ว่า ความคลาดเคลื่อนนี้อาจเกิดจากวิธีนับรอบปีใหญ่ ซึ่งเรียกว่า “การนับพฤหัสบดีจักร” ที่นับแตกต่างกันหนึ่งรอบ เนื่องจากโลกตะวันตก มีการจดบันทึกปีคริสต์ศักราชที่แน่นอน เราจึงตรวจสอบเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้ โดยยึดตามเหตุการณ์สำคัญ คือ พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงขึ้นครองราชย์ เมื่อ 267 ปีก่อนคริสตกาล และ ระยะเวลาในยุค พระเจ้าอโศกมหาราช ห่างจากช่วงที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 218 ปี

ดังนั้น ถ้า ค.ศ. ปัจจุบัน คือ ค.ศ. 2010 นำมาบวกด้วย 485 (267 + 218 = 485) จะได้ปี พ.ศ. ที่แท้จริง คือ พ.ศ. 2495  ไม่ใช่ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไปถึง 58 ปี

มีความเป็นไปได้ ที่มีความคลาดเคลื่อนในการนับปีพุทธศักราช แต่ไม่แน่ว่าจะคลาดเคลื่อนไป 58 ปี เพราะได้พบหลักฐานสำคัญ คือ พุทธทำนายจากศิลาจารึกที่ทำให้อาจเชื่อได้ว่า พ.. ตามแบบที่เราใช้ในปัจจุบันนั้น คลาดเคลื่อนเร็วเกินจริงไป 48 ปี

ถ้าเรานับตามความเป็นจริง คือ เอาปี พ.ศ. แบบที่เราใช้อยู่ มาลดจำนวนปีลง 48 ปี แล้วนำมาเทียบกับ ปี พ.ศ. ตามในพุทธทำนาย ก็จะได้ปีนักษัตรที่ตรงกับในพุทธทำนายพอดี หรือ ในทางกลับกัน ถ้าเรานำปี พ.ศ. ตามพุทธทำนาย มาบวกเพิ่มด้วย 48 ก็จะได้ปี พ.ศ. ตามแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

เช่น ในพุทธทำนายได้กล่าวเอาไว้ว่า ปี พ.ศ. 2512 (ปีระกา) เมืองมนุษย์จะมืด 7 วัน 7 คืน เมื่อเราเอาปี พ.ศ.2512 มาบวกเพิ่ม 48 ปี ก็จะได้เป็นปี พ.ศ. 2560 ซึ่งตรงกับ ปีระกา ตามในพุทธทำนาย หากเราเอาจำนวนปี พ.. ในคำทำนายมาแปลงเป็นปี พ.. แบบที่เราใช้ในปัจจุบัน จะได้ดังนี้

๒๕๐๗ (ปีมะโรง) คือ ประมาณปี พ.ศ. 2555 คนเปลี่ยนสภาพเดินเป็นคลาน

๒๕๐๘ (ปีมะเส็ง) คือ ประมาณปี พ.ศ. 2556 ตลิ่งจะพัง แผ่นดินถิ่นอธรรมจะถล่มเป็นทะเล

๒๕๑๒ (ปีระกา) คือ ประมาณปี พ.ศ. 2560 เมืองมนุษย์ จะมืด ๗ วัน ๗ คืน โลกดิ่งสู่ความหายนะ

๒๕๑๒ (ปีจอ) คือ ประมาณปี พ.ศ. 2560 (ช่วงต่อปีระกา – ปีจอ) พระจันทร์เริ่มเปล่งแสงฉายโลก

๒๕๑๓ – ๒๕๑๔ (ช่วงต่อปีจอ – ปีกุน) คือ ประมาณปี พ.ศ. 2561 พระธรรมมิกราชจะเสด็จมา

๒๕๑๕ (ปีชวด) คือ ประมาณปี พ.ศ. 2563 พวกอธรรมจะหมดไป (กลับเป็นปกติสุข “ยุคชาววิไล”)

เทียบปีนักษัตรสำหรับปี พ.. ในแบบปัจจุบัน (เพื่อใช้ประกอบการอ่านคำทำนาย)

13 เม.ย. 2555 – 12 เม.ย. 2556 ตรงกับ ปีมะโรง

13 เม.ย. 2556 – 12 เม.ย. 2557 ตรงกับ ปีมะเส็ง

13 เม.ย. 2557 – 12 เม.ย. 2558 ตรงกับ ปีมะเมีย

13 เม.ย. 2558 – 12 เม.ย. 2559 ตรงกับ ปีมะแม

13 เม.ย. 2559 – 12 เม.ย. 2560 ตรงกับ ปีวอก

13 เม.ย. 2560 – 12 เม.ย. 2561 ตรงกับ ปีระกา

13 เม.ย. 2561 – 12 เม.ย. 2562 ตรงกับปีจอ

13 เม.ย. 2562 – 12 เม.ย. 2563 ตรงกับ ปีกุน

13 เม.ย. 2563 – 12 เม.ย. 2564 ตรงกับ ปีชวด

– จบ –

 ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็มได้ที่

คู่มือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและพุทธทำนาย พ.ศ. 2555 – 2560

http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1405357&d=1300101927

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s